9
Khalidiya Village
Al Karamah, Abu Dhabi

Khalidiya Village